ടാഗോർ ജന്മവാർഷികം -പുസ്തകപ്രദർശനം

Book Exhibition in connection with Tagore’s Birth Celebration– 9th May to 16th May 2022

കേരള സർവകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2022, മേയ് 9 മുതൽ 16 വരെ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ പുസ്തകപ്രദർശനം നടത്തുന്നു. ടാഗോറിന്റെ കൃതികൾ, ജീവചരിത്രങ്ങൾ, പത്രങ്ങളിലും ആനുകാലികങ്ങളിലും ടാഗോറിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏവർക്കും സ്വാഗതം

Tagore Nikethan, Kerala University Library

“The Verbal and the Aural” :The Works of Rabindranath Tagore and the Adaptations by Satyajit Ray by Prof. I. Shanmughadas.

Friday,  06th May 2022 from 11 a.m

On the occasion of Rabindranath Tagore Jayanthi , Indira Gandhi National Centre for the Arts, an autonomous institution under the Ministry of Culture, Government of India  in association with Tagore Niketan, Kerala University, Thiruvananthapuram is organising a  talk “The Verbal and the Aural” :The Works of Rabindranath Tagore and the Adaptations by Satyajit Ray by Prof. I. Shanmughadas.

The programme will be available on :

1.  IGNCA Facebook page –  https://www.facebook.com/IGNCA

2.  Zoom- https://us02web.zoom.us/j/84783952111?pwd=eFdSanBITnRYQ2EwQVp4Uk00KzdmUT09

Date and Time : Friday,  06th May 2022 from 11 a.m

All are requested to participate

Commemoration of N.Parameswaran- Inaugurated by Prof.(Dr ) Mahadevan Pillai, Hon’ble Vice Chancellor, University of Kerala

Commemoration of N. Parameswaran (former Deputy Librarian-in-charge)  organised by Kerala University Library & Kerala library Association. Inaugurated by Prof.(Dr ) Mahadevan Pillai, Hon’ble Vice Chancellor, University of Kerala. Presided over by Prof.((Dr. ) Achuthsankar S Nair , Prof. and Head, Dept.of  Computational Biology and Bioinformatics, University of Kerala.

IEEE Orientation Programme on March 07, 2022 @ 07:00 PM.

for the Faculty Members, Library Professionals, Research Scholar and Students

Participate in the online training “Value of IEEE Publications in Research & Browsing IEEE Articles Via EBSCO Discovery Service” for Monday, March 07, 2022, from 07:00 PM. 

Zoom webinar registration link: https://tinyurl.com/IEEE-DISCOVERY

Please note that registration is mandatory to attend the session. Once registered, the user will receive a confirmation email with the session link and instructions for joining the training. 

Pre-session guidelines for attendees

  • All participants will be awarded a training e-certificate.
  • Some parts of the session will be in online “hands-on mode” to engage the participants. Hence, kindly advise attendees to have an alternate device (computer + mobile/tab) while joining the session for an interactive hands-on experience. 
  • As a pre-session assignment, kindly inform all attendees to install (https://onelink.to/ebsco) the redesigned EBSCO Mobile App prior to the sessions. I will be also explaining the App based access to your subscription during the presentation.